Ştiri

Tender no 83325493 for the Design of the Power Supply System to the subzone Cahul of Free Economic Zone “Bălți”

The German Development Cooperation through GIZ is looking for a consulting company to develop project documentation for power supply to the subzone Cahul of FEZ “Bălți” within its project “Economic Policy Advice to the Moldovan Government”.

For the detailed Terms of Reference (ToR), PUZ documentation (master plan of the location) and Technical conditions please address a message to the e-mail tenders-giz-moldova@giz.de showing tender number in the message title.

The successful bids shall include:

 • Original detailed technical offer corresponding to the conditions and requirements established in the ToR and Technical Conditions (in a separate sealed envelope);

Also, in the same envelope with the technical offer:

 1. Company overview (profile), including experience in the area; team members and their main qualifications (CVs); contact data, persons responsible for the assignment implementation and coordination;
 2. Copy of the company registration certificate in the Republic of Moldova, any available license, permit, professional qualification certificate available;
 3. Company bank data, including bank name, code and IBAN in MDL;
 4. No-debt certificate issued by the Moldovan Tax Service or copy of the latest financial report.
 • Original detailed financial offer in MDL (other currencies are not accepted, non-compliance with this condition will result in the disqualification of the offer), VAT exclusive, corresponding to the activities proposed for implementation and requirements established in the ToR received (in a separate sealed envelope);

 

Bids evaluation will be performed based on the ratio 70% for the technical offer (including company and experts experience, capacity to perform as required, correspondence of technical offer to the conditions set in the ToR) and 30% for the financial offer.

Please note that applications received after the deadline, as well as incomplete applications will not be considered. Financial offers containing other currency than MDL (Moldovan Lei) will not be considered. GIZ retains the discretion to re-advertise or cancel this tender

Applications shall be delivered in sealed envelopes, showing tender number and subject on it, to the address of GIZ Office Chisinau (66 Bernardazzi St., 5th floor, left wing; Chisinau, MD-2009) not later than June 21, 2019, time 17:00.

________________________________________________________________________________________________

Tender nr. 83325493 pentru proiectare rețele electrice pentru subzona Cahul a Zonei Economice Libere „Bălți”

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) va subcontracta o companie de consultanță cu scopul proiectării rețelei electrice pentru subzona Cahul a Zonei Economice Libere „Bălți” în cadrul proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”.

Termenii de referință (TdR) detaliați, PUZ al subzonei și Condițiile Tehnice pot fi solicitați printr-un mesaj scris la adresa de email: tenders-giz-moldova@giz.de  indicând numărul tenderului în titlul mesajului.

Ofertele complete vor include:

 • Oferta tehnică detaliată în original, care corespunde condițiilor și cerințelor stabilite în TdR și Condițiile tehnice (într-un plic sigilat separat);

               În același plic, cu oferta tehnică:

 1. Prezentarea companiei (profilul), inclusiv experiența în domeniu; membrii echipei și calificările lor principale (CV-uri); datele de contact, persoanele responsabile pentru implementarea și coordonarea sarcinii de lucru;
 2. Copia certificatului de înregistrare a companiei în Republica Moldova și oricare altă licență, permis, certificat de calificare profesională disponibil;
 3. Datele bancare ale companiei, inclusiv denumirea băncii, codul băncii și contul IBAN în MDL;
 4. Certificat cu privire la lipsa datoriilor față de bugetul de stat eliberat de Serviciul Fiscal de Stat al RM sau copia ultimului raport financiar.
 • Oferta financiară detaliată în original, calculată în MDL (Ofertele în altă valută decât moneda națională vor fi descalificate), fără TVA, care corespunde activităților propuse pentru implementare și cerințelor stabilite în TdR (într-un plic sigilat separat);

Evaluarea ofertelor se va efectua în baza raportului de 70% pentru oferta tehnică (inclusiv experiența companiei și a experților propuși, capacitatea de a implementa sarcina de lucru, conformitatea ofertei tehnice condițiilor stabilite în TdR) și 30% pentru oferta financiară.

Aplicațiile primite după termenul limită, precum și aplicațiile incomplete nu vor fi luate în considerare. Nu vor fi luate în considerare oferte financiare care conțin alte valute decât moneda națională MDL (lei moldovenești). GIZ își rezervă dreptul de a re-anunța sau anula această licitație

Aplicațiile se vor depune în plicuri sigilate, cu indicarea numărului și subiectului tenderului, la adresa Oficiului GIZ Chișinău (str. Bernardazzi 66, etajul 5, aripa stângă, Chișinău, MD-2009), nu mai târziu de 21 iunie 2019, ora 17:00.