Condiţii şi cerinţe

Rezident al zonei libere, poate deveni orice persoană fizică sau juridică înregistrată conform legii în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător în Republica Moldova.
Selectarea rezidenţilor se efectuează de către Administraţie pe bază de concurs, ţinîndu-se cont de volumul şi caracterul investiţiilor preconizate, de necesitatea de creare a infrastructurii de producţie şi neproductive a zonei, de menţinerea orientării zonei libere spre fabricarea producţiei industriale pentru export, de teritoriul şi terenurile libere, de asigurarea cu forţă de muncă, apă, resurse energetice şi de alte criterii.
Propunerile candidaţilor participanţi la concurs vor fi înaintate la sediului Administraţiei Zonei Economice Libere „Bălți” din str. Industrială, 4, mun. Bălţi, în două exemplare (limba română, rusă sau engleză).
Dosarul de participare la concurs
pentru obținerea statutului de rezident al  Zonei Economice Libere „Bălţi” 
În conformitate cu Hotărîrea de Guvern nr. 686 din 30 mai 2002, candidaţii înaintează dosarul de participare la concurs în două exemplare (limba de stat, rusă sau engleză), care va include:
  1. Cerere, adresată Administratorului principal, cu privire la admiterea candidatului la concurs;
  2. Copia Extrasului de înregistrare, eliberat de către Camera Înregistrării de Stat;
  3. Copia documentului de achitare a taxei de participare la concurs;
  4. Proiectul investiţional (planul businesspentru 2-3 ani de activitate, în care se va ţiné cont de activitatea în condiţiile zonei;
  5. Copia actului de identitatevalabil al administratorului sau împuternicirea persoanei autorizate să acţioneze în numele candidatului la concurs şi să semneze documentele juridice (împuternicire, copia actului de identitate al împuternicitului și al împuternicitorului);
  1. Bilanț contabil pentru ultma perioada de gestiune
  2. Confirmarea de a participa la dezvoltarea teritoriului (infrastructurii) zonei libere (dupa caz, în dependență de condițiile de activitate ale potențialului rezident);
  3. Confirmare de sponsorizare
  4. Confirmarea spatiului din partea proprietarului (pentru candidații ce nu dețin imobile pe teritoriul zonei).
Taxa de participare la concurs constituie 400 EURO. Achitarea se face în lei moldoveneşti conform cursului oficial al BNM la ziua achitării, cu rotungire până la un număr întreg. Decontarea se va realiza la contul curent al Zonei Economice Libere „BĂLŢI”:
Banca: Victoriabank SA, fil. nr.1, mun. Bălţi 
Codul băncii: VICBMD2X740
Cont de decontare: MD59VI000002224801435MDL
Beneficiar: Zona Economică Liberă ”BĂLŢI”
Cod fiscal: 1021601000045
Destinaţia plăţii: Taxa de participare la concursul de selectare a rezidenților
Notă: În cazul în care, candidatul înscris la concurs nu este selectat în calitate de învingător, taxa de participare la concurs nu se restituie.

Cerere participare concurs

Confirmare privind participarea la dezvoltarea infrastructurii

Confirmare de sponsorizare