Condiţii şi cerinţe

Rezident al zonei libere, poate deveni orice persoană fizică sau juridică înregistrată conform legii în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător în Republica Moldova.
Selectarea rezidenţilor se efectuează de către Administraţie pe bază de concurs, ţinîndu-se cont de volumul şi caracterul investiţiilor preconizate, de necesitatea de creare a infrastructurii de producţie şi neproductive a zonei, de menţinerea orientării zonei libere spre fabricarea producţiei industriale pentru export, de teritoriul şi terenurile libere, de asigurarea cu forţă de muncă, apă, resurse energetice şi de alte criterii.
Propunerile candidaţilor participanţi la concurs vor fi înaintate la sediului Administraţiei Zonei Economice Libere „Bălți” din str. Industrială, 4, mun. Bălţi, în două exemplare (limba de stat, rusă sau engleză), care includ:
 1. Cerere de admitere la concurs, adresată pe numele Administratorului Principal;
 2. Copia certificatului de înregistrare în calitate de subiect al activităţii antreprenoriale în Republica Moldova, eliberat de către Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale sau scrisoare de garanţie privind constituirea şi înregistrarea persoanei juridice respective, în caz de învingere la concurs;
 3. Copia documentului de achitare privind plata cotizaţiei de participare la concurs;
 4. Proiectul investiţional sau planul business pentru 2-3 ani de activitate, în care s-a ţinut cont de activitatea în condiţiile zonei;
 5. Intenţia de a participa la dezvoltarea teritoriului (infrastructurii) Zonei libere în corespundere cu condiţiile concursului sau lista de obiecte prioritare, propuse de către Administraţie;
 6. Copia extrasului eliberat de Camera Înregistrării de Stat nu mai vechi de 30 zile;
 7. Copia actului de identitate valabil al administratorului;
 8. Numele şi prenumele persoanelor autorizate să acţioneze în numele participanţilor la concurs şi să semneze documentele juridice;
 9. Scurtă informaţie despre participant;
 10. Copia bilanţului contabil pentru ultimul an de activitate;
 11. Posibilităţi de sponsorizare;
 12. Candidaţii care nu au proprietăţi imobiliare în cadrul zonei libere vor prezenta un antecontract în care vor fi stipulate condiţiile de arendă a spaţiului, iar proprietarii de imobile – acte care atestă dreptul de proprietate.
Pentru companiile care pretind la statutul de rezident și solicită autorizații pentru prestarea serviciilor suplimentar mai sunt următoarele cerințe:
 • crearea a cel puțin 5 (cinci) locuri noi de muncă în ZEL „Bălți” în primul an de activitate;
 • investiții în ZEL „Bălți” de cel puțin 20 (douăzeci) mii euro în primul an de activitate.
Taxa de participare la concurs constituie 400 EURO. Achitarea se face în lei moldoveneşti conform cursului oficial al BNM la ziua achitării, cu rotungire până la un număr întreg. Decontarea se va realiza la contul curent al Zonei Economice Libere „Bălți”:
Banca: Victoriabank SA, fil. nr.1, mun. Bălţi
Codul băncii: VICBMD2X740
IBAN: MD59VI000002224801435MDL
Beneficiar: Zona Economică Liberă „Bălți”
Cod fiscal: 30967126
Destinaţia plăţii: Taxa de participare la concursul de selectare a rezidenților
În cazul în care candidatul inscris la concurs nu este selectat în calitate de învingător, taxa de participare la concurs nu se restituie!